herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego         

Pobierz plik w formacie .pdf         

          

Dodatkowe informacje 

Pobierz plik w formacie .pdf

    

 

 

Załączniki: 
- kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna, taka jak do paszportu.


Do wglądu: 
- dowód osobisty lub paszport, inny dokument zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
- w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Trzcińsku - Zdroju

ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

Pokój nr 6 (parter)
E-mail: usc@trzcinsko-zdroj.pl
tel. 91 414 80 01 wew. 28
 
W godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do czwartku
Piątek od 7:00 do 15:00

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany
   nazwiska),
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • jeśli doszło do takiej  zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia
   rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli  przed 1 marca 2015 r. miała miejsce zmiana Twojego adresu zameldowania, musisz wymienić dowód osobisty, gdyż po 3 miesiącach od zmiany stał się nieważny.

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to zgodnie z przepisami  nowej ustawy o dowodach osobistych, nie ma podstaw do jego wymiany.

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru:

https://obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz 31 ze zm)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek na dowód możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wydanie dowodu osobistego - przez internet.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora

Administratorem jest Minister Cyfryzacji (MC), mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania serwisu OBYWATEL.GOV.PL.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się poprzez adres e-mail mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontaktLink otworzy się w nowym oknie lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie OBYWATEL.GOV.PL zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług cyfrowych udostępnionych przez organy administracji publicznej w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą wybrane przez Panią/Pana usługi cyfrowe udostępnione w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu OBYWATEL.GOV.PL.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie OBYWATEL.GOV.PL. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.