Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Trzcińsko-Zdrój

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko Zdrój

Obowiązek złożenia deklaracji

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / Adres siedziby

Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Uwaga! ! posiadając kilka nieruchomości należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z nich

Dane deklaracji

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady resztkowe pozostałe po segregacji:

Tworzywa sztuczne:

Papier:

Szkło:

Bioodpady:

Obowiązek informacyjny – dotyczący przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Trzcińsko-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.
  2. Jeśli są pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 91 414 8001 wew.33, adres email: iod@trzcinsko-zdroj.pl.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ) w celu pobierania opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień, np. sąd, komornik, policja.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (5 lat) lub dłużej w przypadku postępowania windykacyjnego.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisu prawa.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.