herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Deklaracja na podatek od środków transportu

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportu

Pobierz plik w formacie .pdf

 

Załącznik:

                                         

Załącznik do deklaracji DT-1          Załączniki od 1-3

Komórka organizacyjna

stanowisko ds. księgowości budżetowej, wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych,
pok. Nr 2 tel. 91 414 80 88 wew. 25

Opłaty

UCHWAŁA Nr XV/107/2015

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2016 roku, w następujących wysokościach - rocznie:

  1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 775,00 zł,

 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 838,00 zł,

 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1035,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

   1. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1675,00 zł,

 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

 2. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1035,00 zł,

 3. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

 4. od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 5. mniejszej niż 22 miejsc - 904,00 zł.;

 6. równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1546,00 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/107/2015

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA 18 LISTOPADA 2015 ROKU

Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt. 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 811,60 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1353,94 zł,

c) powyżej 9 ton - 1624,72 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 2 - 3100,42 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 3 - 1895,48 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

a) do 36 ton włącznie - 2396,41 zł,

b) powyżej 36 ton - 3100,42 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 - 1624,72 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie - 1895,48 zł,

b) powyżej 36 ton - 2396,41 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsc - 1918,50 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2425,51 zł,

2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445,
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Dodatkowe informacje, uwagi

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.