herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Podatek w od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r.:

wzór deklaracji na podatek od nieruchomości:

osoby fizyczne »

                                                        

Inf.o nieruch.pdf      załącznik 1.pdf       załącznik 2.pdf          załącznik 3.pdf

 

osoby prawne »

                                    

deklaracja.pdf       załącznik 1.pdf         załącznik 2.pdf 

 

Wzory obowiązujących deklaracji podatkowych do 30 czerwca 2019 r.:

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości:

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

 

Komórka organizacyjna

stanowisko ds. księgowości budżetowej, wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych,
pok. Nr 2 tel. 91 414 80 88 wew. 25

Opłaty

UCHWAŁA Nr XIII/81/2019  
Rady Miejskiej  Trzcińsku-Zdroju
z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.),  art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój w wysokości:

 1. Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2  powierzchni.
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni.
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni w tym: - gruntów działek rekreacyjnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni.
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398),
  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m² powierzchni.

2.  Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym: - domków rekreacyjnych - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:

 1. od budowli, z zastrzeżeniem lit. b) - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
 2. od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. grunty, budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury
  na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zajęte na prowadzenie działalności w zakresie sportu na podstawie ustawy o sporcie i ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej na podstawie ustawy
  o ochronie przeciwpożarowej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. nieruchomości zajęte na prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia                   
25 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.