herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wymiana dowodów osobistych

Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzcińsku-Zdroju.

Załączniki:

 • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm*
 • dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego
 • odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli akt został sporządzony poza ............
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o nie używanym nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Trzcińsku-Zdroju.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub   sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku
 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu
 • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych
 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
 • małoletnich przebywających w domach dziecka

Termin i sposób załatwienia

30 dni.

Podstawa prawna

art.40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U.  Nr 112, poz. 1182).Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 56, poz. 500)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzcińsku-Zdroju) Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom legitymującym się zaświadczeniem z właściwego organu ds. pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy.

 1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
 2. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegąjące się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.
 3. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 4. Dowód osobisty podlega wymianie w razie:
  • zmiany danych osobowych
  • zmiany stanu cywilnego
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby
  • upływu okresu ważności dowodu osobistego
  • zmian meldunkowych

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w

*Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

 • głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • równomiernie oświetlona twarz.