herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wniosek o wydanie odpisu /zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Ewidencja Ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu / zaświadczenia           Pełnomocnictwo

                                                           

Pobierz plik w formacie .pdf                                Pobierz plik Word

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

Pokój nr 6 (parter)
E-mail: usc@trzcinsko-zdroj.pl
tel. 91 414 80 01 wew. 28
 
W godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do czwartku
Piątek od 7:00 do 15:00

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony – 22,00 zł,
  • za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
  • za odpis zupełny – 33,00 zł,
  • pełnomocnictwo - 17,00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Urząd został wyposażony w terminal służący do obsługi kart płatniczych. Każdy mieszkaniec gminy przy pomocy karty płatniczej lub telefonu będzie mógł dokonać opłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: niezwłocznie (w przypadku odbioru odpisu w USC), do 1 miesiąca (w przypadku korespondencyjnego przekazania odpisu).

2. Zaświadczenie – do 7 dni.

Podstawa prawna

Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dodatkowe informacje, uwagi

Kogo dotyczy:

Osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże w tym interes prawny. Odpisy z aktów stanu cywilnego mogą zostać również wydane na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.