herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Ewidencja Ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia        Pełnomocnictwo

                                             

Pobierz plik w formacie .pdf                  Pobierz plik programu Word

Komórka organizacyjna

Ewidencja Ludności

ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

Pokój nr 6 (parter)
E-mail: ludnosc@trzcinsko-zdroj.pl
tel. 91 414 80 01 wew. 34
 
W godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do czwartku
Piątek od 7:00 do 15:00

Opłaty

Opłata skarbowa:

• za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł 

•  za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą karty płatniczej płacąc w Urzędzie lub dokonując przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku -Zdroju.

 

Zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem  przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
•    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2018.1382 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1000);
•    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r., poz. 700).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.