herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

DEKLARACJA OBLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ

Pobierz plik w formacie .pdf

Komórka organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pok. Nr 4 tel. 91 414 80 88 wew. 31

Opłaty

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje, że od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana stawek za odpady komunalne, zgodnie z Uchwałą nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r.

Nowe stawki opłat przedstawiają się następująco:

- na nieruchomościach zamieszkałych: 19 zł od każdej osoby

 

- na nieruchomościach niezamieszkałych:

1. 5,40 zł – pojemnik 110l

2. 5,90 zł – pojemnik 120l

3. 11,80 zł – pojemnik 240l

4. 54 zł – pojemnik 1100l

5. 16,90 zł – worek 120l

 

- domki letniskowe i działki rekreacyjno-wypoczynkowe

1. 169 zł – opłata roczna

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, naliczona zostanie opłata podwyższona, za miesiące, w których stwierdzono brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Termin i sposób załatwienia

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju, ul. Rynek 15 w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku Zdroju, ul. Rynek 15, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.