herbeBOI - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Pobierz plik w formacie .pdf

Pobierz plik programu Word

 

  1. Załączniki:
    • zgodę organizatora imprezy,
    • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy)
    • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców z innej gminy.

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 181 ust.1, 2, 3, 5   ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 , poz. 1231  z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy

  1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.